0
سبد خرید شما خالیست!
میتواند برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
نمونه وقف نامه های قرآن کریم و کتب مذهبی

در ادامه نمونه وقف نامه های قرآن های سی پاره، شصت پاره، صدوبیست پاره و کتاب های ادعیه را مشاهده میکنید

(شماره هر وقف نامه در انتهای آن درج شده است)

وقف نامه شماره یک

شماره 1

 

وقف نامه شماره دو

شماره 2

 

وقف نامه شماره سه

شماره 3

 

وقف نامه شماره چهار

شماره 4

 

وقف نامه شماره پنج

شماره 5

 

وقف نامه شماره شش

شماره 6

 

وقف نامه شماره هفت

شماره 7

 

وقف نامه شماره هشت

شماره 8

 

وقف نامه شماره نه

شماره 9

 

وقف نامه شماره ده

شماره 10

 

وقف نامه شماره یازده

شماره 11

 

وقف نامه شماره دوازدهم

شماره 12

 

وقف نامه شماره سیزدهم

شماره 13

 

وقف نامه شماره چهاردهم

شماره 14

 

وقف نامه شماره پانزدهم

شماره 15

 

وقف نامه شماره شانزدهم

شماره 16

 

وقف نامه شماره هفدهم

شماره 17

 

وقف نامه شماره هجدهم

شماره 18

 

وقف نامه شماره نوزدهم

شماره 19

 

وقف نامه شماره بیستم

شماره 20

 

وقف نامه شماره بیست و یکم

شماره 21

 

وقف نامه شماره بیست و دوم

شماره 22

 

وقف نامه شماره بیست و سوم

شماره 23

 

وقف نامه شماره بیست و چهارم

شماره 24

 

وقف نامه شماره بیست و پنجم

شماره 25

 

وقف نامه شماره بیست و ششم

شماره 26

 

وقف نامه شماره بیست و هفتم

شماره 27

 

وقف نامه شماره بیست و هشتم

شماره 28

 

وقف نامه شماره بیست و نهم

شماره 29

 

وقف نامه شماره سی ام

شماره 30

 

وقف نامه شماره سی و یکم

شماره 31 

 

وقف نامه 32

 

وقف نامه 33

وقف نامه 34

مشاوره و پشتیبانی